Amen­dement Gedegen dekking voor aandelen Stedin


11 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake kapitaalversterking Stedin (RIS308688).

Besluit om het dictum als volgt te wijzigen:

  • I. in te stemmen met de verkrijging voor € 33.1 mln. (naar rato), van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen in Stedin Holding NV

Besluit als dictumpunt toe te voegen:

  • II. om tot dit bedrag te komen naar rato de Enecomiddelen aan te wenden zoals verdeeld in het coalitie akkoord, namelijk: (na aftrek extra impuls voor betaalbaar wonen en ICT-impuls)
    • 50% voor verbeteren duurzame mobiliteit (mobiliteitstransitie);
    • 30% duurzaamheid en energietransitie;
    • 20% verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw;
  • III. het dividend van de aangekochte aandelen ook weer naar rato terug te laten vloeien in bovengenoemde verdeling.

Toelichting:

Met dit amendement wordt geregeld dat de gemeente Den Haag zich inschrijft voor een aandelenpakket per rata (€33.1 mln). Hierdoor maakt de gemeente Den Haag meer kans om de aandelen toegewezen te krijgen dan met de €10 miljoen die hier nu voor beoogd is. Deze investering is wenselijk omdat deze rendeert en bijdraagt aan de energietransitie. De verdeling naar rato is een logische keuze omdat de investering in Stedin voornamelijk nodig is voor de mobiliteitstransitie (netverzwaring voor elektrisch vervoer) en de energietransitie.


Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD