Amen­dement: Stel de RES niet vast


11 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake RES 1.0 Rotterdam Den Haag (RIS308458).

Besluit om:

  • Het dictum ‘De RES 1.0 Rotterdam Den Haag vast te stellen’ te wijzigen in

‘De RES 1.0 Rotterdam Den Haag niet vast te stellen’.

Toelichting:

Op 7 oktober 2020 heeft de Haagse gemeenteraad een zienswijze ingediend op de concept-Regionale EnergieStrategie (RES) (RIS306412). Een veelheid van onderwerpen uit die zienswijze is niet verwerkt in de RES 1.0, waaronder: een routekaart met heldere en meetbare tussendoelen, minder focus op restwarmte, inzet op lagetemperatuurwarmte, voorrang voor lokale bronnen, het belang van participatie, mede-eigenaarschap, energiebesparing en betaalbaarheid, en Haagse voorwaarden aan de Warmtelinq-leiding. De Haagse raad zou de RES 1.0 daarom niet moeten vaststellen.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD