Motie Duide­lijkheid over het groen


11 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van de collegebesluit ‘Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen’ (RIS307513).

Overwegende, dat:

  • in de Haagse referentienormen 8 m2 per woning openbaar gebruiksgroen is opgenomen voor het centrumstedelijke milieu;
  • dit lager is dan de huidige situatie binnen het CID;
  • het college per brief van 8 juni 2021 aangeeft dat de norm gebasseerd is op ‘de huidige oppervlakte aan openbaar groen, de beoogde verdichtingsopgave zoals opgenomen in de Agenda Ruimte voor de Stad, vaktechnische ontwerpen van landschapsarchitecten en ontwerpers openbare ruimte, en benutting van informatie en inspiratie uit voorbeeldprojecten en andere gemeenten waaronder Amsterdam.’
  • het derhalve niet duidelijk is in hoeverre de norm is opgesteld met het oog op de leefbaarheid van de stad en in hoeverre de norm is gedreven door de ‘verdichtingsopgave’;
  • in Amsterdam naast 8 m2 aan gebruiksgroen aanvullend 8 m2 ecosysteemgroen is vastgelegd.
  • Verder in de collegebrief wordt aangegeven dat in de stad per saldo meer groen zal komen;
  • tevens wordt aangegeven dat de kwaliteit van het groen wordt verhoogd;

Verzoekt het college:

  • concreter dan nu te specificeren hoe de Haagse referentienorm voor het groen is bepaald, bijvoorbeeld door te verwijzen naar leefbaarheidsonderzoeken en de huidige situatie;
  • vast te leggen dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft en hierover bij besluiten (zoals gebiedsvisies, NVU’s en PUKs) te rapporteren;
  • specifiek te maken welke kwantitatieve en kwalitatieve eisen worden gesteld aan ecosysteemgroen en hoe hierop wordt gestuurd.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD, PVV, Hart voor Den Haag

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen nieuwe permanente kustbebouwing

Lees verder

Amendement: Stel de RES niet vast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer