Amen­dement Geen nieuwe perma­nente kust­be­bouwing


10 juni 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake uitbreiding jaarrondexploitatie strandpaviljoens (RIS308471).

Besluit om:

  • in het raadsvoorstel dictumpunten I en III te schrappen, met vernummering van de overige dictumpunten.

Toelichting:

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het ondertekende kustpact uit 2017, waar ook de gemeente de handtekening onder heeft gezet. Een van de uitgangspunten van dat pact is om het huidige areaal aan permanente bebouwing op het strand niet te doen toenemen.

Ook grenzen een aantal Natura-2000 gebieden (Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen) aan de aangewezen uitbreidingslocaties voor jaarrond strandpaviljoens. De langdurige effecten op deze natuur zijn niet onderzocht. Het is ook onduidelijk wat de afstand van de permanente bebouwing tot de aangrenzende Natura-2000 gebieden is. De Natura-2000 gebieden staan al onder druk door de stikstof, toenemende recreatie en bebouwing.

Toch willen we een uitzondering maken voor de jaarrond reddingsposten. Deze voorzieningen staan in dienst van de veiligheid van de diverse watersporters en zijn daarom maatschappelijk noodzakelijk. Bovendien dragen deze voorzieningen niet het risico bij zich om als paddenstoelen uit de grond te schieten.Robin Smit

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

Lesley Arp

SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, VVD

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV