Motie Denktank verkeers­vei­ligheid op Grote Markt­straat


10 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van de geplaatste stickers op de Grote Marktstraat.

Constaterende, dat:

  • de wethouder de campagne ‘voetgangers hebben voorrang’ op de Grote Marktstraat is gestart;
  • de wethouder deze beleidswijziging niet met de gemeenteraad heeft besproken;
  • de Grote Marktstraat onderdeel is van een sterfietsroute;
  • de wethouder een onderzoek heeft aangekondigd voor een alternatieve route via de Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht.

Overwegende, dat:

  • de onduidelijke inrichting de verkeersdrukte al langere tijd tot een hoop chaos en (bijna-) ongelukken leidt;
  • het onderzoek naar een alternatieve route nog in een verkennend stadium zit;
  • het nu nog onduidelijk is of deze alternatieve route wordt gerealiseerd;
  • verschillende belanghebbenden al diverse maatregelen hebben voorgesteld ter verbetering van de huidige situatie op de Grote Marktstraat voor alle gebruikers.

Verzoekt het college:

  • om te stoppen met de campagne ‘voetgangers hebben voorrang op de Grote Marktstraat;
  • een denktank te formeren met diverse belanghebbenden en gebruikers die als opdracht meekrijgt om een verkeersveilige Grote Marktstraat te realiseren en de raad hier eind 2021 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV