Amen­dement Groen moet je plannen en doen


Struc­tuur­visie Central Inno­vation District

1 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het Gewijzigd raadsvoorstel van het college inzake Structuurvisie Central Innovation District (RIS307135).

Besluit om onder dictum V het volgende lid toe te voegen:

  • ‘ter uitwerking van de groene ambities, wordt dit jaar een voorstel gedaan waarin de belangrijkste toekomstige groene ruimtes op kwantitatieve, kwalitatieve en op ecologische aspecten worden beschreven. Er wordt ingezet op stadsparken, terwijl het uitgangspunt is dat parkeerdekken waar geen bomen kunnen groeien niet worden meegeteld om aan de groennorm te voldoen. Met een uitwerking van de groene plannen kan zo vanaf de start van de ontwikkeling met een duidelijke groenkaart gestuurd worden op de toekomstige groene ruimtes, wordt zo gezorgd dat de groennorm wordt gehaald en gelijke tred houdt met de woningbouw.’

Toelichting:

Met het aangepaste voorstel van het college wordt duidelijk dat zowel de raad als het college in willen zetten op voldoende groen. Het gaat daarbij om kwalitatief en ecologisch groen en dus niet om groen op (parkeer)daken. Vooral voor wat grotere groene gebieden, zoals parken, is het van belang om direct aan het begin van de ontwikkeling van het CID in kaart te brengen waar dit groen komt. Verdichten, verduurzamen en vergroenen is in de Agenda Ruimte voor de stad ook beschreven als drie-eenheid, die je tegelijkertijd moet toepassen. Een groene inrichting is namelijk goed voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en heeft ook een sociaaleconomische waarde, zie hiervoor het advies van het ministerie van BZK (O-team) van maart 2021. Het feit dat het college aangeeft dat het moeilijk wordt om aan de groennormen te voldoen geeft extra urgentie om dit in een vroeg stadium te garanderen. Daarom borgt dit amendement de ontwikkeling van een groenkaart, die vanaf het begin duidelijk maakt waar de groengebieden zullen komen, hoe groot die zullen zijn, en aan welke kwalitatieve en ecologische kenmerken deze zullen voldoen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Toekomst Haags winkelaanbod

Lees verder

Amendement Nieuwe woningen betekenen nieuwe voorzieningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer