Motie Toekomst Haags winkel­aanbod


11 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2020-2023.

Overwegende, dat:

  • er op sommige plekken in Den Haag sprake is van leegstand en een monotoon aanbod in winkels;
  • er met de komst van nieuwe woningen (bv in het CID) ook behoefte zal zijn aan nieuwe winkelgebieden
  • het moeilijk is gebleken om bij te kunnen sturen op het soort winkel(gebied) dat bijdraagt aan een gezonde en aantrekkelijke stad.

Constaterende, dat:

  • het actieprogramma Den Haag Winkelstad de (nieuwe) winkelgebieden van Den Haag nog niet omvat, zoals de Binckhorst en de rest van het CID;
  • juist op deze plekken goed kan worden bijgestuurd met behulp van de Omgevingswet en/of bestemmingsplannen;

Verzoekt het college:

  • een visie te ontwikkelen op de toekomst van Den Haag als winkelstad met speciale aandacht voor nieuwe winkelgebieden;
  • hierin de mogelijkheden in kaart te brengen en benutten om, bijvoorbeeld via de Omgevingswet, meer te sturen op het tegengaan van leegstand, op het winkelaanbod, op clustering en op duurzaamheid.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD