Amen­dement Nieuwe woningen betekenen nieuwe voor­zie­ningen


Struc­tuur­visie Central Inno­vation District

1 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het Gewijzigd raadsvoorstel van het college inzake Structuurvisie Central Innovation District (RIS307135).

Besluit om onder V een nieuw lid toe te voegen:

  • ‘na de zomer invulling te geven aan de hiervoor genoemde punten voor de eerder vastgestelde NVU’s en PUKs.’

Toelichting:

Met het aangepaste voorstel van het college zal het in de toekomst veel inzichtelijker worden hoe het per project staat met de groenbalans en de voorzieningen. Echter, er zijn een aantal Nota’s Van Uitgangspunten en PlanUitwerkingsKaders al vastgesteld. Ook hiervoor is het gewenst om de voorzieningen en het groen in kaart te brengen. Vandaar dit amendement.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen