Amen­dement Zorg voor circu­laire bouw in CID


Struc­tuur­visie Central Inno­vation District

1 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het voorstel van het Gewijzigd raadsvoorstel van het college inzake Structuurvisie Central Innovation District (RIS307135).

Besluit om onder dictum I, sub e, het volgende lid toe te voegen:

  • ‘uiterlijk in de zomer 2022 beleid te formuleren met betrekking tot circulariteit en een eis te stellen aan projectontwikkelaars betreffende de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).’

Toelichting:

Het Deelrapport Energietransitie en circulariteit dat een bijlage vormt van de structuurvisie geeft aan:

‘Voor CID is er geen beleid geformuleerd met betrekking tot circulariteit, daarom staat het nog niet vast of er maatregelen genomen gaan worden met betrekking tot circulair materiaalgebruik. Om de uitstoot voor de nieuwbouw van woningen en de aanleg van infrastructuur te beperken kan er in beleid gestuurd op: - hoeveelheid materiaalgebruik, niet doen wat niet echt moet; - hergebruik van bestaande objecten, materialen en grondstoffen; - duurzaam materiaalgebruik; - toekomstbestendigheid.’

Volgens het document kan de gemeente dit als volgt invullen: ‘een eis stellen aan projectontwikkelaars om voor nieuwbouwwoningen een MPG met maximum grenswaarde van 0,5 en voor nieuwe kantoorgebouwen 0,7 te hanteren.’

Ontwikkelaars kunnen aan deze eis voldoen door het materiaalgebruik te minimaliseren met een optimaal ontwerp van de gebouwen, maar ook door meer biobasedbouwmaterialen te gebruiken. Bij de productie van cement en beton komt al 5% van de totale CO2-uitstoot vrij[1]. Dit terwijl biobased materialen geen CO2 uitstoten, maar het juist opnemen. Vanwege de verminderde stikstofuitstoot, is duurzame bouw ook geschikt in de buurt van Natura2000-gebieden. Met voorliggend amendement wordt, het advies volgend, ingezet op meer circulariteit. Zo kan de gemeente grondstoffen besparen en de uitstoot van broeikasgassen en stikstof voorkomen.

[1] https://www.rabobank.nl/kennis...

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos

Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD