Motie Laat raad eerder meebe­slissen


Struc­tuur­visie Central Inno­vation District

1 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het voorstel van het Gewijzigd raadsvoorstel van het college inzake Structuurvisie Central Innovation District (RIS307135).

Constaterende, dat:

  • het college zich met Nota’s van Uitgangspunten, Planuitwerkingskaders en Gebiedsagenda’s committeert aan ruimtelijke ontwikkelingen;
  • deze documenten naar de raad worden gestuurd, maar de raad hier niet mee instemt;
  • de raad jaren later, bij het vaststellen van het bestemmingsplan of bij het afgeven van een Verklaring van Geen Bedenkingen (VvGB), de vraag voorgelegd krijgt om in te stemmen met deze plannen.

Overwegende, dat:

  • op het moment van instemming al aanzienlijke stappen zijn gezet en er vaak geen weg terug lijkt zonder aanzienlijke kosten;
  • de raad met geen enkel document met concrete plannen over het CID heeft ingestemd, terwijl er toch al veel vergevorderde plannen liggen;
  • het college desondanks in brieven aangeeft dat de raad met deze CID-plannen heeft ingestemd;
  • de wethouder in de commissie in reactie op dit punt aan heeft gegeven ervoor open te staan om dergelijke documenten in de toekomst als raadsvoorstel aan te bieden.

Verzoekt het college:

  • Nota’s van Uitgangspunten, Planuitwerkingskaders en Gebiedsagenda’s als raadsvoorstellen aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen