Amen­dement Hotelstop


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Hotelbeleid 2021.

Besluit om dictumpunt II b als volgt aan te passen (en daarbij de bijlage met het hotelbeleid overeenkomstig aan te passen):

  • het in beginsel geen medewerking verlenen aan noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen en/of afwijkingsprocedures voor hotelinitiatieven, tenzij de raad instemt met deze plannen.

Toelichting:

Met het nieuwe hotelbeleid wordt ingezet een harde en zachte planvoorraad van 1000 hotelkamers. Aanvullende hotelinitiatieven worden niet gehonoreerd totdat er weer evenveel toeristen komen als in 2019. Indieners vinden dit een veel te ruim hotelbeleid wat ten koste gaat van andere bestemmingen, zoals woningbouw. Zoveel extra hotelkamers zijn ook niet wenselijk gezien het aantal hotelovernachtingen (al voor de coronacrisis) niet meer gestegen is tussen 2017 en 2019 ondanks dat er in die tijd aanzienlijk meer hotelkamers zijn bijgekomen. Volgens de bijlage zijn er 1092 hotelkamers die in de planvoorraad zitten waar de vergunning al voor is verleend. Het bijbouwen van nog meer hotels leidt tot leegstand, terwijl deze ruimte beter gebruikt kan worden voor woonbestemmingen. Daarom wordt met dit amendement ingezet op het in principe niet meer instemmen met hotelinitiatieven tenzij de raad op basis van het vastgelegde kader hier toestemming voor geeft. Dit geldt zowel voor plannen die al in kaart zijn gebracht als nieuwe plannen. Zo ontstaat een ‘nee, tenzij’ beleid voor hotels. Uiteraard worden bestaande hotelvergunningen in stand gelaten.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD