Amen­dement Stuur op duurzame bedrijfs­voering


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van beleidskader Verbonden partijen.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • In te stemmen dat duurzame bedrijfsvoering en de route naar klimaatneutrale bedrijfsprocessen een onmisbaar onderdeel is van het publieke belang en dat de gemeente, binnen haar bevoegdheid als aandeelhouder, actief stuurt om dit te stimuleren en te borgen.

Toelichting:

Gegeven de klimaatdoelstellingen waar we als samenleving voor staan en die de gemeente Den Haag zichzelf gesteld heeft, is het wenselijk dat we als gemeente invloed uitoefenen op het verduurzamen van verbonden partijen. Dit helpt met het bereiken van klimaatdoelstellingen van de stad en zorgt ervoor dat er meer ervaring met verduurzaming aanwezig is in Den Haag, waar andere ondernemers en instellingen ook van kunnen profiteren. Een voortrekkersrol vanuit de gemeente is niet meer dan logisch.

Het voorliggende toetsingskader biedt onvoldoende ambitie en borging op het gebied van duurzaamheid; er wordt gesproken over het concreet benoemen van duurzaamheidsdoelstellingen, zonder dat er een ambitie wordt uitgesproken. Naast het concreet maken van de doelstellingen is het ook wenselijk dat de doelstellingen indien nodig worden bijgestuurd naar een klimaatneutrale samenleving. Door dit dictumpunt toe te voegen wordt de doelstelling en strategie meer in lijn gebracht met de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen van de gemeente zoals vastgelegd in de kadernota duurzaamheid.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, VVD