Motie Bescherm Haagse belangen rondom het ANWB-terrein


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota van Uitgangspunten Koninklijke Conservatorium Locatie (RIS310948).

Constaterende, dat:

  • het vergunningstraject voor de herontwikkeling van het huidige ANWB-terrein door gemeente Wassenaar vormgegeven wordt;

  • er ernstige zorgen zijn onder Haagse bewoners dat bij de planvorming voor deze herontwikkeling de belevingswaarde van het gebied vanuit het perspectief van de bestaande bewoners onvoldoende wordt gerespecteerd;

  • er zorgen zijn onder natuurorganisaties dat bij de planvorming voor deze herontwikkeling de landschapskwaliteiten vanuit het perspectief van Clingendael onvoldoende worden beschermd;

  • deze zorgen vooral zien op de bouwhoogte, het afwezig zijn van een LER en de gevolgen voor de natuur.

Overwegende, dat:

  • landgoed Clingendael een Rijksmonument is, hoge historische waarde heeft, en onderdeel is van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur;

  • de Haagse inwoners direct rondom het voormalige ANWB-terrein wonen, dat zij gegeven deze nabijheid rechtstreeks belanghebbenden zijn en dat zij daarom recht hebben op volwaardige participatie;

  • bewoners daarom constructief betrokken moeten zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein, zodat een voor en door alle partijen gedragen resultaat bereikt kan worden.

Roept het college op:

  • een Haagse zienswijze op het voorgenomen plan bij de gemeente Wassenaar in te dienen en daarbij aan te geven dat:

- de gemeente de voorgestelde bouwhoogte niet wenselijk vindt gegeven de bewonersbezwaren en effecten op het landschap en de natuur;

- de gemeente haar buurgemeente Wassenaar met klem adviseert een LeefbaarheidsEffectRapportage onderdeel te maken van het besluitvormingstraject.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA