Amen­dement Klimaat­neu­traal Haag­landen


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026.

Besluit om onder dictumpunt I een nieuw gedachtestreepje toe te voegen met de volgende tekst:

  • in de begroting dient te worden ingezet op een klimaatneutrale regio en hierbij is belangrijk dat wordt aangegeven welke acties de Omgevingsdienst hiervoor neemt. Specifiek is van belang dat zij investeert in een eigen klimaatneutrale organisatie, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen in te kopen, en hierover in de begroting doelstellingen voor formuleert.

Toelichting:

Om opwarming van de aarde tegen te gaan moet iedereen bijdragen. De gemeente streeft naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Om dit te bereiken is inzet van veel verschillende partijen nodig, waaronder de Omgevingsdienst. Ook haar organisatie koopt veel diensten in die in meer of mindere mate bij kunnen dragen aan klimaatverandering. Daarnaast kan zij bijdragen aan verduurzaming door op de Wet Milieubeheer te handhaven. In haar begroting is nu niet aangegeven hoe zij op de verschillende facetten van haar beleid bijdraagt aan een klimaatneutrale regio. Ron het inkoopbeleid staat bijvoorbeeld slechts een verwijzing naar algemene uitgangspunten, zoals dat milieuaspecten bij haar inkoopbeleid worden meegenomen. Dit is wat beperkt gegeven een begroting van 27 miljoen.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

VVD, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie