Motie Haags Hitteplan tegen hitte­stress


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het Haags Hitteplan (RIS311683),

constaterende, dat:

  • het Haags Hitteplan gericht is op thuiswonende ouderen, dak- en thuisloze mensen en chronisch zieken;

  • veel ouderen en andere kwetsbare mensen in zorginstellingen verblijven;

  • stedelijk gebied significant meer opwarmt dan landelijk gebied;

  • isolatie, groene daken en gevels de temperatuur significant kunnen verlagen.

overwegende, dat:

  • hittegolven door klimaatverandering vaker en intenser voor gaan komen in steden, wat leidt tot verhoogde menselijke blootstelling aan hittestress;

  • het doel van het Haags Hitteplan is om de gezondheidsrisico’s, als gevolg van langdurige hitte voor kwetsbare Hagenaars te beperken, door het maken van afspraken;

  • veel gebouwen waar zorginstellingen gehuisvest zijn platte daken hebben en een versteende omgeving;

  • diverse preventieve maatregelen genomen kunnen worden om hittestress bij kwetsbare mensen te beperken (zoals vergroening en isolatie);

  • het Haags Hitteplan jaarlijks wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

verzoekt het college:

  • in overleg te treden met zorginstellingen om afspraken te maken over het nemen van preventieve maatregelen op en rond gebouwen om hittestress bij bewoners tegen te gaan, zoals isoleren, aanleggen van groene daken en gevels en verstening rond gebouwen verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV, Forum voor Democratie