Motie Sche­ve­ningen Gezond


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van Raadsmededeling voortgang programma Toekomst Scheveningen badplaats.

Constaterende, dat:

  • in de Toekomstvisie Scheveningen-Bad 2040 wordt beschreven hoe Scheveningen Bad zich de komende jaren in relatie tot haar omgeving moet ontwikkelen;

  • ‘gezond’ daarin als een van de overkoepelende thema’s wordt omarmd;

  • dit thema in de Toekomstvisie echter niet nader wordt gespecificeerd, noch wordt uitgewerkt in doelstellingen;

  • ‘gezond’ vooral als marketingterm lijkt te worden ingezet.

Overwegende, dat:

  • gezondheid een essentieel onderdeel behoort te zijn in de Toekomstvisie van Scheveningen;

  • het onwenselijk is om plannen te maken voor de toekomst van Scheveningen, zeker wanneer dit gepaard gaat met groeiende bezoekersaantallen, zonder voldoende rekening te houden met gezondheid van inwoners en bezoekers.

Verzoekt het college:

  • om in de definitieve versie van de Toekomstvisie Scheveningen-Bad 2040 het thema gezondheid verder uit te werken in doelstellingen;

  • hierbij in te gaan op sport en bewegen, voedselaanbod (o.a. via branchering), schone lucht en maatschappelijk welzijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg-Reedeker

ChristenUnie/SGP


Marielle Vavier
GroenLinks

Kavish Partiman

CDA


Nur Icar
DENKFatima Faïd
Haagse Stadspartij
Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, Forum voor Democratie