Amen­dement Klimaat­neu­traal Haag­landen 2


8 juni 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 juni 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Omgevingsdienst Haaglanden: Zienswijze ontwerpbegroting 2024.

Besluit om onder dictumpunt I een nieuw gedachtestreepje toe te voegen met de volgende tekst:

  • in de begroting dient te worden ingezet op een klimaatneutrale regio en hierbij is belangrijk dat wordt aangegeven welke acties de Omgevingsdienst hiervoor neemt. Specifiek is van belang dat zij investeert in een eigen klimaatneutrale organisatie, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen in te kopen, en hierover in de begroting doelstellingen voor formuleert. De raad deed vorig jaar de oproep om dit in de begroting te specificeren. Helaas is dit niet opgepakt; vandaar de hernieuwde oproep.

Toelichting:
Om opwarming van de aarde tegen te gaan moet iedereen bijdragen. De gemeente streeft naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Om dit te bereiken is inzet van veel verschillende partijen nodig, waaronder de Omgevingsdienst. Ook haar organisatie koopt veel diensten in die in meer of mindere mate bij kunnen dragen aan klimaatverandering. Daarnaast kan zij bijdragen aan verduurzaming door op de Wet Milieubeheer te handhaven. In haar begroting is nu niet aangegeven hoe zij op de verschillende facetten van haar beleid bijdraagt aan een klimaatneutrale regio. Rond het inkoopbeleid staat bijvoorbeeld slechts een verwijzing naar algemene uitgangspunten, zoals dat milieuaspecten bij haar inkoopbeleid worden meegenomen. Dit is wat beperkt gegeven een begroting van 28 miljoen.

Ditzelfde amendement is ingediend op de jaarstukken van de huidige begroting, maar de tekst voor de begroting van 2024 is niet verbeterd. Vandaar dezelfde voorgestelde zienswijze.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, Forum voor Democratie