Motie Hotels zijn geen voor­zie­ningen


8 juni 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 8 juni 2023, ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake PUK Bezuidenhoutseweg 50-58.

Constaterende, dat:

  • in de gebiedsagenda Policy Campus Centraal (RIS301329) door het college in 2019 is vastgelegd dat er op middellange termijn circa 6.000 – 12.000 m2 aan voorzieningen komen, zoals dienstverlening, fitness, retail, horeca;

  • in de milieueffectrapportage van de structuurvisie voor de policy campus een maximum van 8.000 m2 aan leisure is opgenomen waarbij het gaat om hotel, horeca en detailhandel;

  • de rest van de vierkante meters aan ruimte bedoeld is voor woningen, kantoren en (andere) voorzieningen;

  • er verder in de beleidsdocumenten (bijvoorbeeld in de structuurvisie zelf) geen enkele verwijzing is naar hotels.

Overwegende, dat:

  • indien wordt ingestemd met het nieuwe hotel (8000 m2) de volledige ruimte volgens de milieueffectrapportage van de structuurvisie binnen de policy campus aan leisure (hotel, horeca, detailhandel) is opgebruikt;

  • tevens het doel uit de gebiedsagenda qua ‘voorzieningen’ bijna is verbruikt.

Van mening, dat:

  • het wenselijk is dat in de toekomst hotels niet meer als voorzieningen worden gezien;

  • de ruimte voor voorzieningen binnen het policy campus voor echte voorzieningen moeten worden gebruikt.

Verzoekt het college:

  • in de verschillende ruimtelijke documenten als uitgangspunt te nemen dat als over ‘voorzieningen’ wordt gesproken niet hotels wordt bedoeld;

  • aan te geven hoe zij omgaat met het feit dat binnen het policy campus de ruimte voor leisure (hotel, horeca, detailhandel) in de structuurvisie is behaald.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Amendement Klimaatneutraal Haaglanden 2

Lees verder

Motie Bescherm de ecologische zone en beheer tot over de grens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer