Motie Bescherm de ecolo­gische zone en beheer tot over de grens


8 juni 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 juni 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Vaststelling Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst & Nota van Antwoord (RIS315267).

Constaterende, dat:

  • het Masterplan zich deels bevindt in een ecologische zone;

  • het voorkeurstracé 1T nu de ecologische zone lijkt te gaan doorkruisen;

  • ecologisch beheer van de ecologische verbindingszones nu stopt bij de gemeentegrens.

Overwegende, dat:

  • groen en klimaatadaptatie essentieel zijn voor een leefbare Binckhorst;

  • aantasting van de ecologische zone gecompenseerd moet worden;

  • groengebieden langs de gemeentegrens er baat bij zouden hebben als aan weerszijden van de grens dezelfde mate van ecologisch beheer zou worden toegepast.

Verzoekt het college:

  • behoud van de ecologische zone bij de uitwerking van het ontwerp als uitgangspunt te nemen;

  • bij het te nemen projectbesluit in de volgende fase de compensatie vast te leggen;

  • in gesprek te gaan met buurgemeenten over ecologisch beheer in gedeelde ecologische zones en daarbij samen te werken met de betrokken stadsecologen;

  • hierover terug te koppelen in de voortgangsrapportages CID Binckhorst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Maarten de Vuyst
GroenLinks
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

PVV