Motie Breng stik­stof­ge­volgen goed in kaart


8 juni 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 juni 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Vaststelling Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst & Nota van Antwoord (RIS315267).

Constaterende, dat:

  • de commissie MER aangeeft dat de stikstofeffecten van de bouwfase in beeld moeten worden gebracht, zeker gezien het feit dat Natura 2000-gebieden gelegen zijn in de nabijheid van het plangebied.

Overwegende, dat:

  • een overmaat aan stikstof grote gevolgen heeft voor de Haagse natuur die al zwaar onder druk staat;

  • veel bouwontwikkelingen nu in gevaar komen vanwege de stikstofregels;

  • het beter is eerder dan later te weten of plannen in de problemen komen.

Verzoekt het college:

  • de raad uiterlijk bij het Voorlopig Ontwerp een sluitende stikstofanalyse voor de bouw- en gebruiksfase voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, Forum voor Democratie