Amen­dement Meer inspraak in MRDH als prio­riteit


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 09 maart 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Besluit om:

  • het volgende dictumpunt toe te voegen:
    • prioriteit te geven aan het democratiseren van de organisatie, zodat bewoners en gemeenteraden altijd van tevoren worden geraadpleegd als de situatie in hun gemeente ingrijpend wordt gewijzigd, en het Algemeen Bestuur van de MRDH te verzoeken om dit punt mee te nemen in de wijzigingsprocedure Gemeenschappelijke Regeling MRDH 2014, naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Toelichting:

Ondanks de regelmatige kritiek op de democratische legitimiteit van de MRDH, zijn er nog nauwelijks concrete verbeterpunten merkbaar. Hoewel het te begrijpen is dat er tijdens de corona crisis sneller geschakeld moest worden dan gebruikelijk, komt dit onderwerp in de Strategische Agenda onvoldoende aan bod. Een aangenomen motie van de heer Wijsmuller, Voorkom afbraak OV (308335), waarin de raad oproept om de raad tijdig betrokken te worden bij ingrijpende wijzigingen, komt niet terug in de Strategische Agenda MRDH. Het is van groot belang dat bewoners, maar ook volksvertegenwoordigers, kunnen participeren in beslissingen over hun directe woonomgeving. Democratisering moet daarom een prioriteit zijn binnen de Strategische Agenda MRDH.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Jelle Meinesz
Hart voor Den HaagStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen