Amen­dement Opvang-nieuwe-stijl als ambitie


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Besluit om:

  • Een nieuwe ambitie “Opvang-nieuwe-stijl” toe te voegen op pagina 35, met de bijbehorende actie:
    • Samen met betrokken organisaties werken we aan mogelijkheden voor een inclusieve opvang waar het gehele gezin, dus ook huisdieren, welkom zijn.”


Toelichting:

In de nota dierenwelzijn wordt aangegeven dat de huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld een plek krijgen in het gemeentelijke beleid in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt met verschillende partijen gekeken naar mogelijkheden om drempels weg te nemen voor slachtoffers van huiselijk geweld om de eerste stap te zetten richting herstel.

In onze gemeente is veel gaande omtrent dit onderwerp. Er zijn meerdere gesprekken gaande om de hulpvraag te verbeteren. Ook worden mogelijkheden verkend voor een opvang waar huisdieren in dezelfde opvang terecht kunnen. Dit gebeurt in steden als Amsterdam, Alkmaar en Apeldoorn. Deze zogenaamde opvang-nieuwe-stijl helpt om sneller en duurzamer de cirkel van geweld te doorbreken. Door deze ambitie en het actiepunt te benoemen geven we een doel aan de gesprekken die worden gevoerd en is voor iedereen helder welk toekomstperspectief we nastreven.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA