Amen­dement Teken niet zomaar


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake ‘Wensen en bedenkingen’ ten aanzien van de samenwerkings-, uitvoerings- en schadevergoedingsovereenkomst tussen LdM C.V. en Gemeente Den Haag t.b.v. aanleg WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag.

Besluit om dictumpunt I te verwijderen en een nieuw dictumpunt toe te voegen:

  • Het college te verzoeken slechts de samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst aan te gaan met LdM C.V., vertegenwoordigd door LdM Beheer B.V. indien de punten waarover geen overeenstemming is bereikt (genoemd op p. 4 en 5 van het raadsvoorstel) alsnog worden aangepast in de overeenkomst. Daarnaast dient zekerheid te bestaan dat deze overeenkomst de gemeentelijke rechtszaak tegen het PIP niet in negatieve zin kan beïnvloeden.

Toelichting:

Op 12 mei 2021 en 3 februari 2022 heeft de commissie gesproken over de voorliggende overeenkomst. Sindsdien zijn de punten van de raad en het college niet naar tevredenheid aangepast. Het is daarom onwenselijk om deze overeenkomst te tekenen indien er geen aanpassingen plaatsvinden.

Zo is ongewenst dat in artikel 4.1 gesteld wordt dat de gemeente streeft naar de tijdige en kostenefficiënte realisatie van het project gegeven de publiekrechtelijke belangen van de gemeente. Dit ook vanuit het perspectief van de publiekrechtelijke rechtszaken die de gemeente rond het PIP voert. Ook is ongewenst dat de gemeente niet meer het woord mag voeren bij persinterviews over dit onderwerp.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA