Amen­dement Veranker VN-Kinder­rech­ten­verdrag


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Verordening jeugdhulp Den Haag 2024 (RIS317115),

Besluit om artikel 2.2 lid 4 als volgt te wijzigen:

  • Een medewerker van het jeugdteam voert tijdens het onderzoek een gesprek met de jeugdige of zijn ouders waarin de behoefte aan jeugdhulp in kaart wordt gebracht. De medewerker doet dit volledig, objectief en in voor de jongere en zijn ouders begrijpelijke bewoordingen. Indien mogelijk wordt de jongere hierbij betrokken.


Toelichting
Het VN verdrag voor de rechten van het kind zegt dat jeugdigen en kinderen recht hebben op participatie. Het artikel bepaalt dat kinderen in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord en te participeren in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft. Daarvoor is het noodzakelijk dat de communicatie over hulp aansluit bij de belevingswereld van de jeugdige en/of ouders. Deze toevoeging verankert dit artikel van het kinderrechtenverdrag hiermee in de verordening.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV, Forum voor Democratie