Amen­dement Behoud het Moerasbos


25 januari 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 januari 2024, ter bespreking van Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze gemeente Den Haag op Ontwerp PIP en Ontwerp MER WarmtelinQ Rijswijk - Leiden (RIS317713).

Besluit om het eerste dictumpunt als volgt te wijzigen:

  • in te stemmen met de zienswijze die door het college is geformuleerd in bijlage 1: ‘brief zienswijze gemeente Den Haag over Ontwerp PIP en Ontwerp MER WarmtelinQ Rijswijk – Leiden’, met dien verstande dat aan de zienswijze op pagina 4 bij het kopje Groenbehoud/ecologie de dikgedrukte tekst toegevoegd wordt:

“Specifiek langs het GAVI-kavel, naast het Valutapad, heeft zich een gebied met natuur ontwikkeld met ecologische waarde. Dit behoort niet tot de ecologische zone maar door aanlegwerkzaamheden van de leiding wordt een deel van deze natuur geraakt. De ecologische waarde van dit gebied, dat als een moeras- of broekbos wordt beschouwd, is uniek. Het is een altijd nat en soms overstroomd bos dat wordt onderzocht om de specifieke planten- en diersoorten te identificeren.

In de BoomEffectAnalyse uitgevoerd voor de aanvraag van een kapvergunning (kenmerk 202328522), ontbreekt een vegetatiekundige beoordeling van dit gebied. De analyse stelt voor om bomen op terpen te planten (zie pagina 62 van de BEA), wat de natuurlijke kenmerken van het gebied ingrijpend zou veranderen. Dit doet geen recht aan de ecologische kenmerken van het gebied en is daarom niet geschikt als compensatie.”

  • en op pagina 6 bij het kopje Structuur van de O-MER de volgende tekst toegevoegd wordt:

“Hoewel er wel een BoomEffectAnalyse (BEA) gemaakt is, is deze niet bij de stukken van de ontwerp PIP en ontwerp MER gevoegd. De BEA is echter relevante informatie om de effecten van de uitvoering voor de bomen duidelijk te maken, alsmede om de onderzoeken naar de haalbaarheid van alternatieven te kunnen beoordelen.”

Toelichting:
Dit amendement heeft betrekking op een belangrijk natuurgebied op het GAVI-kavel, grenzend aan het Valutapad. Het specifieke gebied heeft zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied met significante ecologische kenmerken. Deze eigenschappen dragen bij aan een specifieke biodiversiteit, die momenteel onderzocht wordt om de aanwezige planten- en diersoorten nauwkeurig te identificeren.

De voorgestelde maatregelen bij herplant in de BoomEffectAnalyse, zoals het planten van bomen op terpen, zoals vermeld op pagina 62 van de BEA, zouden een ingrijpende verandering betekenen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Dergelijke ingrepen staan haaks op het behoud van de oorspronkelijke ecologische waarden en kenmerken van het gebied.

Het amendement beoogt daarom de noodzaak te benadrukken van het beschermen van dit waardevolle natuurgebied. Het erkent dat de huidige plannen voor infrastructuurontwikkeling en compensatiemaatregelen, zoals voorgesteld in de BoomEffectAnalyse, niet adequaat zijn om de unieke ecologische waarden van het gebied te behouden. Het benadrukt verder een heroverweging van de voorgestelde compensatiemaatregelen om ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met de natuurwaarden in het gebied.

Ook is het in het kader van transparantie van belang dat alle relevante onderzoeken bij stukken worden bijgevoegd.


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, CDA