Amen­dement Versterk de ecologie in de Binck­horst


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2018, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317).

Besluit om in het omgevingsplan:

  • onder planregel 8.2.1, 10.2.1, 11.2.1 de tekst “er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast” te verwijderen;
  • voor 8.2.1 en 10.2.1 dit te vervangen door “Er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en waar mogelijk worden deze versterkt”;
  • voor 11.2.1 dit te vervangen door “De ecologische waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt”.

Toelichting:

In de planregels heeft het college met het aangepaste raadsvoorstel onder 7.2.1 de ecologische waarde beter verankerd door “er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast” aan te passen in “Er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en waar mogelijk worden deze versterkt”. Echter, de aanpassing is niet in de andere artikelen doorgevoerd waar ook eenzelfde bepaling wordt gehanteerd. Indieners zorgen met dit amendement voor de verankering van de ecologische waarden in de andere artikelen van het bestemmingsplan.

Specifiek is voor het gebied wat een groene bestemming heeft en tot de stedelijke ecologische verbindingszone behoort in het huidige collegevoorstel een hele beperkte borging van de ecologische waarden ontstaan met de beschrijving dat de ecologische waarden slechts niet onevenredig mogen worden aangetast. Aantasting van de ecologische kwaliteit van het schaarse groen zou in strijd zijn met de Nota Stedelijke ecologische verbindingszones 2008 - 2018. Daarom hebben indieners voor deze bepaling vastgelegd dat de ecologische waarden ten minste dienen te worden behouden.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Martijn Balster
Partij van de Arbeid

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
CU/SGP

Mariëlle Vavier
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PvdA, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV