Groen­behoud bij Leiding door het Midden


5 maart 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van de Leiding door het Midden.

Overwegende, dat:

  • om de leiding aan te leggen honderden bomen lijken te worden gekapt;
  • de gemeente toestemming moet geven voor deze kap;
  • in de plannen wordt aangegeven dat de helft van de Haagse bomen na aanleg van de leiding niet meer terug zullen komen;
  • een aantal van de te kappen bomen ook deel uit lijkt te maken van de ecologische zone en de hoofdboomstructuur waar vele diersoorten gebruik van maken.

Spreekt uit, dat:

  • de aanleg niet moet leiden tot een kwalitatieve of kwantitatieve vermindering van de ecologische zone en de hoofdboomstructuur;
  • dat groen moet worden behouden en bomenkap moet worden voorkomen.

Besluit:

  • dit standpunt over te brengen aan de Provincie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

CDA, PVV