Motie Actief aan de slag met duur­zaam­heids­kringen


22 december 2022


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • duurzaamheidskringen bijdragen aan het verduurzamen van belangrijke Haagse branches;

  • er nu vier kringen zijn (zorg, hotels, strandpaviljoens en festivals);

  • het al weer meer dan drie jaar geleden is dat er een nieuwe duurzaamheidskring bij is gekomen.

Overwegende, dat:

  • er vele branches zijn waar een nieuwe duurzaamheidskring zou kunnen worden gestart (zoals detailhandel, horeca, boulevard, cultuursector etc));

  • potentiële nieuwe branches alleen op aanvraag worden ondersteund.

Verzoekt het college:

  • verkennende en motiverende gesprekken met kansrijke branches en verenigingen te gaan houden met het oogmerk om een nieuwe duurzaamheidskring te starten;

  • hierover jaarlijks te rapporteren in de Programmarekening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie