Motie: Afspraken over walvis­opvang


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372).

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord Coalitieakkoord 2019-2022 ‘Samen voor de stad’ staat: ‘We steunen de komst van een walvisopvang en studiecentrum’;
  • hier verder geen voorwaarden aan worden gesteld.

Overwegende, dat:

  • dit centrum waarschijnlijk in samenwerking met SOS Dolfijn wordt gerealiseerd;
  • de gemeente zich opstelt als bemiddelende partij bij het realiseren van de opvang.;
  • de gemeente financieel verantwoordelijk wordt voor de wettelijke zorgplicht van alle dieren die binnen de gemeente worden opgevangen en daar nu geen budget voor is.

Van mening dat:

  • een eventuele opvang voor walvissen en/of andere zeezoogdieren gericht moet zijn op dierenwelzijn;
  • het onwenselijk zou zijn als een dergelijk centrum voornamelijk zou gaan dienen als toeristische attractie, bijvoorbeeld om de zorgkosten te dekken.

Verzoekt het college:

  • bij het overleg met verschillende betrokken partijen te benadrukken dat een walvissenopvang als enige doel mag hebben om walvissen en/of andere zeezoogdieren te rehabiliteren en tijdelijk op te vangen;
  • erop aan te dringen dat dieren die in dit centrum zouden worden opgevangen nooit worden doorverkocht of verhuisd naar dierentuinen of toeristische aquaria, zoals het Dolfinarium of SeaLife.* Weghalen wat niet van toepassing is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij Voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP