Motie: Verant­woord huis­die­ren­bezit


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372).

Constaterende, dat:

  • ruim 3 ton van het dierenwelzijnsbudget wordt besteed aan de aanpak van overlastgevende honden.

Overwegende, dat:

  • in Den Haag 14 Huisdier Informatie Punten zijn ingesteld;
  • deze punten in het leven zijn geroepen om voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit;
  • mensen tegen incidenten aanlopen waarbij de hond niet of onnauwkeurig is opgevoed;
  • goede voorlichting en verantwoord huisdierenbezit bijdraagt aan het dierenwelzijn en beleving op straat.

Verzoekt het college:

  • de ‘aanpak overlastgevende honden’ om te vormen naar een verantwoord huisdierenbezit campagne en die vanuit de Huisdier Informatie Punten uit te rollen om zo hun functie en herkenbaarheid te verstevigen en uit te breiden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangehouden

Voor

Tegen