Motie: Niet alles kan; een mili­euzone wel


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023.

Constaterende, dat:

  • het instellen van een milieuzone voor de hele stad een depositieverschil oplevert van 8 mol/ha/jaar in nabijgelegen Natura2000 –gebieden;
  • dit gelijkstaat aan een verlaging van 5 keer de stikstofuitstoot van de hele gebruiksfase van alle woningbouwprojecten;
  • daarnaast het streven van het Schone Luchtakkoord is om een reductie van de negatieve gezondheidseffecten van verkeersemissies voor heel Nederland te realiseren van minimaal 70% in 2030 ten opzichte van 2016;
  • er nu alleen een milieuzone is voor het centrum.

Overwegende, dat:

  • niet alleen Hagenaren en Hagenezen die in het centrum wonen of werken baat hebben bij (nog) schonere lucht;
  • een milieuzone bijdraagt aan een verlaging van stikstofoxiden en derhalve aan de problemen rond stikstofdepositie in de natuur.

Verzoekt het college:

  • invoering van een stadsbrede milieuzone per 2021 te onderzoeken aangezien dit bijdraagt aan het beperken van de schadelijke gevolgen van stikstof voor de natuur.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP