Motie Ander tracé met minder bomenkap


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2021, ter bespreking van Brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie inzake WarmtelinQ/Leiding door het Midden – Aanvraag omgevingsvergunningen.

Constaterende, dat:

  • de Leiding door het Midden bij de Middachtenweg en de Moerweg naast of onder de parallelweg is ingepland, in plaats van naast of onder de hoofdweg;
  • dit tot gevolg heeft dat bomen en groenstroken langs de parallelweg het moeten ontgelden en ook in de toekomst (deels) boomvrij moeten blijven;
  • de groenzone bij de Middachtenweg is aangewezen tot ecologische verbindingszone en onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

Overwegende, dat:

  • het aanleggen van de Leiding door het Midden onder de hoofdweg weliswaar een tijdelijke verkeersremmende werking heeft, maar dit op de lange termijn vele tientallen jaren oude bomen kan besparen;
  • de raad zich heeft uitgesproken voor groenbehoud en het voorkomen van bomenkap minder bomen te (laten) kappen voor de aanleg van de Leiding door het Midden (RIS304885; RIS304892);
  • de raad bovendien heeft aangegeven dat de aanleg niet moet leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve vermindering van de ecologische zone en de hoofdboomstructuur;
  • met de aanwijzing tot Stedelijke Groene Hoofdstructuur is het gemeentebestuur verplicht deze duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken;
  • er na de aangenomen moties in de plannen geen enkele boom minder wordt gekapt en door de voorgenomen aanleg van de leidingen op verschillende plekken geen bomen kunnen terugkomen;
  • het onwenselijk is medewerking te verlenen aan de blijvende aantasting van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

Verzoekt het college:

  • aan te dringen op een ander tracé bij de Moerweg en de Middachtenweg, bijvoorbeeld onder de bestaande hoofdwegen in plaats van onder de parallelweg, zodat minder bomen hoeven worden gekapt voor de aanleg van de Leiding door het Midden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
HSPStatus

Aangehouden

Voor

Tegen