Motie Compenseer verlies ecolo­gische zone


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2021, ter bespreking van Brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie inzake WarmtelinQ/Leiding door het Midden – Aanvraag omgevingsvergunningen.

Constaterende, dat:

 • de raad zich heeft uitgesproken voor groenbehoud en heeft aangegeven dat de aanleg niet moet leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve vermindering van de ecologische zone en hoofdboomstructuur (RIS304885; RIS304892);
 • de provincie Zuid-Holland voornemens is de ecologische verbindingszone ‘Erasmuszone’ bij de Middachtenweg, tussen de Erasmusweg en de Guntersteinweg, uit te graven om de Leiding door het Midden aan te leggen;
 • hier 19 bomen gekapt zullen worden, waarvan er maar 12 op locatie kunnen worden herplant;
 • ook andere natuur, zoals struiken zullen verdwijnen;
 • de bomenbalans negatief is en de ecologische zone blijvend in kwaliteit achteruit gaat.

Overwegende, dat:

 • het verlies van kwaliteit van de ecologische verbindingszone moet worden gecompenseerd;
 • in de omgeving mogelijkheden zijn om de volgende gebieden ecologisch in te richten en ecologisch te gaan beheren:
  • de groenstroken met watergang naast de Ulenpasstraat, tussen de Middachtenweg en de Zijpendalstraat;
  • de groenstrook rondom speeltuin De Drakentoren, tussen de Erasmusweg en de Raaphorstlaan;
  • de groenstrook naast de Geysterenweg, tussen de Raaphorstlaan en de Guntersteinweg;
  • de plantsoenen ten zuiden van de Cannenburglaan;
  • de middenberm van de Cannenburglaan, Westhovenplein en Raaphorstlaan;
 • de eerste drie locaties zouden kunnen worden toegevoegd aan de ecologische verbindingszone ‘De Erasmuszone’;
 • de bomenrij op de middenberm van de Cannenburglaan, Westhovenplein en Raaphorstlaan bovendien zou kunnen worden toegevoegd aan de hoofdboomstructuur (zie de afbeelding hieronder voor een overzicht).

Verzoekt het college:

 • de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de ecologische zone en hoofdboomstructuur te compenseren;
 • hierbij te onderzoeken of in elk geval de hiervoor genoemde maatregelen kunnen worden getroffen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, VVD