Motie Geef geen vergunning af voor massale bomenkap


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2021, ter bespreking van Brief van wethouder Duurzaamheid en Energietransitie inzake WarmtelinQ/Leiding door het Midden – Aanvraag omgevingsvergunningen.

Constaterende, dat:

  • de raad zich heeft uitgesproken voor groenbehoud en het voorkomen van bomenkap voor de aanleg van de Leiding door het Midden (RIS304885; RIS304892);
  • de raad bovendien heeft aangegeven dat de aanleg niet moet leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve vermindering van de ecologische zone en de hoofdboomstructuur;
  • er na die oproep in de plannen geen enkele boom minder wordt gekapt en na aanleg op verschillende plekken geen bomen kunnen terugkomen.

Overwegende, dat:

  • in het coalitieakkoord is afgesproken dat bomen niet worden gekapt tenzij het aantoonbaar niet anders kan;
  • het college nog een sturingsmogelijkheid heeft, in de vorm van het wel of niet verlenen van kapvergunningen.

Verzoekt het college:

  • geen vergunning af te geven voor de kap van bomen voor de aanleg van de Leiding door het Midden indien er niet substantieel minder bomen worden gekapt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
HSPStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD