Motie Bedrijfs­afval geza­menlijk inzamelen


Grond­stof­fenplan Den Haag

15 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, ter bespreking van het Grondstoffenplan Den Haag.

Constaterende, dat:

  • het Rijk en het college streven naar een ‘circulaire economie waarin afgedankte producten en materialen worden hergebruikt’ ;

  • het Rijk uitgaat van het ‘uitgangspunt dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd’;

  • het college stelt dat efficiënter gezamenlijk inzamelen bij bedrijventerreinen en winkelcentra kosten kan besparen.

Overwegende, dat:

  • afvalscheiding een waardevolle stap is richting een circulaire economie;

  • een wettelijke basis voor gemeenten om gebieden aan te wijzen waar alle daar gevestigde bedrijven (of een selectie op basis van afvalvolume, bedrijfsomvang, sector etc.) verplicht worden om hun afvalinzameling en -verwerking onder te brengen in een collectief contract momenteel ontbreekt.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken waar in Den Haag het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval tot meer hergebruik van grondstoffen zal leiden en in deze gebieden hierop in te zetten;

  • het Rijk op te roepen om een wettelijke basis te maken voor het aanwijzen van gebieden waar collectieve contracten met betrekking op afvalinzameling verplicht gesteld kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

GroenLinks, PVV, VVD, CDA, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Stimuleer biobased bouwen en hergebruik

Lees verder

Motie Gevallen blad is goed voor de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer