Motie Stimuleer biobased bouwen en herge­bruik


Grond­stof­fenplan Den Haag

15 december 2021

Overwegende, dat:

  • in het coalitieakkoord is vastgelegd dat verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan en wordt gezorgd voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad;

  • Den Haag de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen heeft getekend, waarbij biobased bouwen één van de sporen is in woningbouwprojecten;

  • er nu veel plannen worden vormgegeven die baat kunnen hebben bij meer circulaire nieuwbouw of renovatie en dat biobased bouwen hier aan kan bijdragen;

  • door het gebruik van biobased materialen de CO2- en stikstof-uitstoot aanzienlijk kan afnemen.

Verzoekt het college op:

  • biobased bouwen en hergebruik zoveel mogelijk te stimuleren;

  • waar mogelijk juridisch bindende eisen op dit gebied op te leggen, onder andere via Planuitwerkingkaders en Nota’s van Uitgangspunten;

  • met het Rijk in overleg te treden over hoe biobased bouwen op grote schaal kan worden toegepast;

  • de raad begin volgend jaar te informeren over hoe het college invulling geeft aan deze acties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV