Motie Informeer burgers op de manier die het beste werkt


Grond­stof­fenplan Den Haag

15 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, ter bespreking van het Grondstoffenplan Den Haag.

Constaterende, dat:

  • Den Haag weinig afval scheidt in vergelijking met andere gemeenten en de landelijke norm voor 2020 van 75%;

  • er in Den Haag veel ruimte is voor verbetering van afvalscheidingsgedrag.

Overwegende, dat:

  • Goed gescheiden afval makkelijker te recyclen is en daarmee bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente om afval als grondstof te kunnen gebruiken;

  • wetenschappelijk onderzoek aantoont dat gerichte informatievoorziening leidt tot langdurige effectieve verbetering in afvalscheidingsgedrag;

  • hierbij de meest effectieve methode blijkt te zijn om informatie over het daadwerkelijke gedrag van huishoudens in de directe omgeving te koppelen aan een afvalscheidingsdoel voor de buurt.

Verzoekt het college:

  • Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek over deze bewezen effectieve communicatiestrategie de burger van Den Haag actief te informeren over (het belang van) afvalscheiding.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangehouden

Voor

Tegen