Motie Opties om meer afval te scheiden


Grond­stof­fenplan Den Haag

15 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, ter bespreking van het Grondstoffenplan Den Haag.

Overwegende, dat:

  • Den Haag weinig afval scheidt in vergelijking met andere gemeenten en de landelijke norm voor 2020 van 75%;

  • Den Haag zelfs haar eigen doelstelling niet haalt in 2020 van 35% aangezien ze 33% afvalscheiding heeft gerealiseerd;

  • de doelstellingen van 37,5% respectievelijk 40% voor 2021 en 2022 zonder aanpassing in het beleid onhaalbaar lijken;

  • er geen grote aanpassingen in het beleid aanstaande lijken te zijn.

Verzoekt het college:

  • ten behoeve van onderhandelende partijen voor een nieuw coalitieakkoord in kaart te brengen welke beleidsmaatregelen het college tot zijn beschikking heeft om meer afvalscheiding te bewerkstelligen, alsook te onderzoeken hoeveel elk van die maatregelen zou kosten, en de raad hierover in het eerste kwartaal van 2022 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, ChristenUnie/SGP, PVV, SP