Motie Bepleit duurzame belas­tingen


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van de raadsmededeling inzake Afdoening van motie: ‘Groene heffingskorting’

Overwegende, dat:

  • het college vindt dat subsidieregelingen een effectievere stimulans zijn voor verduurzaming dan fiscale instrumenten;

  • het college richting de Rijksoverheid heeft aangegeven dat er geen behoefte is aan aanvullende fiscale maatregelen;

  • er verschillende fiscale maatregelen binnen de gemeentelijke begroting zijn die effectief kunnen zijn, zoals lagere tarieven voor parkeervergunningen voor emissieloze auto's of een lagere OZB na duurzaamheidsinvesteringen (zoals de VNG heeft betoogd);

  • deze maatregelen vaak nog niet mogelijk zijn;

  • ook verschillende landelijke fiscale maatregelen kunnen zorgen voor meer investeringen in duurzaamheid, bijvoorbeeld rond het belasten van mobiliteit;

  • het zonde is als het college uitstraalt geen aanvullende duurzame fiscale maatregelen te willen.

Verzoekt het college:

  • richting de Rijksoverheid en de VNG aan te geven dat het wenselijk is dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheid via belastingen te bevorderen;

  • te rapporteren over de uitkomst van deze gesprekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie