Motie Bewoners bege­leiden, niet dwars­bomen


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2021, ter bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen inzake Compostinitiatieven gestimuleerd of gedwarsboomd?

Constaterende, dat:

  • het Handboek Openbare Ruimte richtlijnen bevat om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken.

Overwegende, dat:

  • deze richtlijnen waardevol zijn;
  • enthousiaste bewoners die de stad willen verbeteren nog veel waardevoller zijn;
  • de gemeente enthousiaste, ondernemende bewoners niet moet dwarsbomen, maar waar mogelijk moet begeleiden om hun initiatief te realiseren;
  • in een concrete werkwijze beschreven kan worden hoe de gemeente bewoners begeleidt richting realisatie van hun initiatief;
  • in een concreet afwegingskader beschreven kan worden wanneer de gemeente bewonersinitiatieven begeleidt, bijvoorbeeld als hun initiatief aansluit bij bestaande gemeentelijke doelstellingen.

Verzoekt het college:

  • een concrete werkwijze en afwegingskader over de begeleiding van bewonersinitiatieven op te stellen en aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen