Motie Breng groen­verlies bij bouw­pro­jecten in kaart


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

  • in de agenda ruimte voor de stad is vastgelegd dat we gaan verdichten, vergroenen en verduurzamen;
  • niet op generiek niveau in kaart wordt gebracht of sprake is van vergroening;
  • per project als onderdeel van de watertoets momenteel wel al in kaart wordt gebracht of de verharding toeneemt;
  • dit de afgelopen tijd het geval is geweest bij verschillende bouwprojecten, bijvoorbeeld bij de Parelmoer (verharding neemt naar verwachting met 2742 m2 toe).

Overwegende, dat:

  • verstening zorgt voor toenemende hittestress, droogte en een minder fijne leefomgeving voor mens en dier;
  • wenselijk is dat niet alleen een overzicht is van het aantal extra woningen, maar ook de gevolgen voor het groen;
  • op die manier gestuurd kan worden op het tegengaan van onnodige verstening en zo invulling kan worden gegeven aan het vergroeningsdoel van de agenda ruimte voor de stad.

Verzoekt het college:

  • jaarlijks te rapporteren over de totale toename/afname van de onverharde oppervlakte op basis van het al per bouwproject in kaart gebrachte effect (op basis van vergunde projecten).

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/Groep de Mos


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, VVD