Motie Bijen­Totems


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

 • BijenTotems planten bevatten die kwaliteitsvoedsel produceren voor bijen, met in het midden een wormenhotel;
 • sinds 1990 ruim 80% van alle vliegende insecten zijn verdwenen;
 • van de wilde bijensoorten meer dan 50% met uitsterven wordt bedreigd en daardoor op de rode lijst staat;
 • wilde bijen en andere bestuivers in steden beter overleven dan op het platteland;
 • wilde bijen een belangrijke rol vervullen om ecosystemen intact en gezond te houden;
 • het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad 2019-2022’ uitspreekt dat meer groen essentieel is voor een leefbare stad;
 • het college vooral meer groen in versteende wijken wil aanleggen.

Overwegende, dat:

 • BijenTotems bijdragen aan het vergroenen van wijken en het vergroten van biodiversiteit en de sociale cohesie;
 • buurtbewoners kunnen gezamenlijk een convenant tekenen om zorg te dragen voor hun BijenTotem;
 • BijenTotems een rol kunnen spelen in het verwerken van waardevolle GFT-grondstoffen;
 • educatieprogramma’s gekoppeld kunnen worden aan de BijenTotems.

Verzoekt het college:

 • bewonersorganisaties te informeren over de bijdrage van BijenTotems voor groen in de wijken en het bevorderen van biodiversiteit;
 • ernaar te streven om elk stadsdeel in 2021 te voorzien van minimaal een BijenTotem.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/Groep de Mos


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, PVV, SP, Haagse Stadspartij

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA