Motie Breng onder­grondse infra­structuur in kaart


25 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen inzake Bescherm ecologie van de ondergrond.

Constaterende, dat:

  • de gemeente geen kaart heeft van de gehele ondergrondse infrastructuur binnen de gemeentegrenzen.

Overwegende, dat:

  • kabels, leidingen, riolering en andere ondergrondse infrastructuur (parkeerkelders, ORACs, etc.) vaak een belemmering vormen voor de vergroening van de openbare ruimte, omdat door hun aanwezigheid geen ruimte is voor boomwortels;
  • een overzicht van de ondergrondse ruimte die deze infrastructuur inneemt de raad zou helpen bij het bepalen van kansrijke locaties voor vergroening;
  • zo’n overzicht ook het college kan helpen bij het opstellen van de Nota Ondergrond, die volgend jaar gepubliceerd wordt.

Verzoekt het college:

  • een interactieve kaart op te stellen van alle ondergrondse infrastructuur binnen de gemeentegrenzen;
  • deze kaart samen met de aanstaande Nota Ondergrond te publiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD