Motie Breng problemen jaar­wis­seling beter in kaart


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van Raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Vliegvuur op Scheveningen'.

Overwegende, dat:

  • de afgelopen jaarwisseling een grote stijging heeft gezien in geweldpleging, criminaliteit, overlast en schade;
  • er geen cijfers beschikbaar zijn per wijk of stadsdeel;
  • het hierdoor niet duidelijk is in welke stadsdelen de meeste problemen zich voordoen;
  • er geen duidelijke gebiedsgerichte aanpak is om problemen tijdens de jaarwisseling te verminderen en voorkomen;
  • er volgend jaar gerapporteerd zal worden op basis van diverse indicatoren.

Verzoekt het college:

  • voortaan in de evaluatie van de jaarwisseling, naast de voorgestelde indicatoren, ook cijfers per wijk of stadsdeel op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Adeel Mahmood
NIDA


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen