Motie Niet bouwen in Meijendel


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de brief van over de Gebiedsvisie Internationale Zone.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat aangegeven dat het groen in de Internationale zone wordt beschermd (p. 18);
  • een ontwikkelgebied in de gebiedsvisie wordt aangewezen pal naast Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, op terrein van Defensie waar zich nu schietverenigingen en diverse sportvoorzieningen bevinden;
  • een bouwontwikkeling hier zal zorgen voor toenemend verkeer en een toegenomen stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied.

Overwegende, dat:

  • de bescherming van het groen in de Internationale Zone gebaat is bij een vermindering van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied.

Verzoekt het college:

  • af te zien van het toestaan van nieuwe bouwontwikkelingen op het huidige defensieterrein vlak naast Meijendel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Dennis Groenewold
D66

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Peter Bos
Haagse Stadspartij
Martijn Balster
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen