Motie Natuur­gebied uitbreiden


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de brief van over de Gebiedsvisie Internationale Zone.

Constaterende, dat:

  • een ontwikkelgebied in de gebiedsvisie wordt aangewezen pal naast Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, op terrein van Defensie waar zich nu schietverenigingen en diverse sportvoorzieningen bevinden;
  • Defensie heeft aangegeven deze gronden te willen verkopen;
  • het college de ambitie uitspreekt ‘het natuurgebied in de duinen te vergroten en aan te sluiten op de natuurwaarden van het Nationaal Park Hollandse Duinen’;
  • in het coalitieakkoord staat aangegeven dat het groen in de Internationale zone wordt beschermd (p. 18).

Overwegende, dat:

  • de aanpassing van het defensieterrein een kans biedt om het natuurgebied uit te breiden.

Verzoekt het college:

  • in contact te treden met de Rijksoverheid over de mogelijkheid om het natuurgebied hier uit te breiden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Dennis Groenewold
D66Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

PVV