Motie Breng walstroom in een stroom­ver­snelling


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

 • in 2022 45 schepen van de laagvermogen walstroominstallaties en 9 schepen gebruik maakten;

 • in 2021 dit respectievelijk 31 en 9 schepen waren;

 • In 2022 deden 287 schepen de haven van Scheveningen aan (dit is exclusief de schepen die de jachthaven aandeden);

 • de gemeente niet weet hoeveel van deze schepen walstroom kunnen gebruiken;

 • in 2020 het college in de brief over de stikstofaanpak al aangaf uitbreiding van voor de derde haven en andere havens te onderzoeken;

 • ook begin dit jaar aangegeven is dat een onderzoek plaatsvindt.

Overwegende, dat:

 • walstroom bijdraagt aan het verlagen van het gebruik van fossiele brandstoffen, de stikstofuitstoot verlaagt en de luchtkwaliteit verbetert;

 • er verschillende manieren zijn om te zorgen dat meer walstroom wordt gebruikt;

 • zo geeft de provincie aan dat ze meewerkt aan een generatorverbod op basis van de Algemene Plaatselijke Verordeningen van gemeenten langs de locaties waar walstroom beschikbaar is;

 • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vele miljoenen uittrekt om walstroominstallaties te helpen realiseren.

Verzoekt het college:

 • een plan naar de raad te sturen waarin wordt ingezet op het vergroten van het gebruik van walstroom;

 • hiervoor in kaart te brengen hoeveel van de schepen naar verwachting walstroom kunnen gebruiken en dit niet gebruiken en wat de reden hiervoor zijn;

 • daarbij aan te geven welke maatregelen genomen kunnen worden om te bereiken dat het gebruik van walstroom toeneemt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV, Forum voor Democratie