Motie Leef Wet open overheid na


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Overwegende, dat:

  • de Wet open overheid (Woo) het recht op informatie en transparantie van de overheid waarborgt;

  • de wettelijke termijn voor het afhandelen van verzoeken op grond van de Woo 4 weken bedraagt, met een mogelijke verlenging van 2 weken bij complexe zaken;

  • de gemeente consequent de Woo overtreedt door niet tijdig te reageren op verzoeken om informatie (geregeld met maanden);

  • het belangrijk is om de uitvoering en naleving van de Woo te verbeteren om te voldoen aan de eisen van transparantie en openheid;

  • het wenselijk is dat de communicatie met aanvragers verbetert om te voorkomen dat zij niet maandenlang zonder reactie blijven.

  • het wenselijk is dat de raad meer inzicht krijgt in de afhandeling van deze verzoeken en de naleving van de wettelijke termijnen om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren.

Verzoekt het college:

  • jaarlijks aan de raad te rapporteren over:

a. het aantal ontvangen verzoeken op basis van de Wet Open Overheid;
b. het aantal verzoeken dat tijdig is afgehandeld;
c. het aantal verzoeken dat is toegekend en afgewezen;
d. de stand van zaken met betrekking tot de personele capaciteit voor de afhandeling van verzoeken;
e. het aantal zaken waarin de gemeente dwangsommen heeft betaald.
f. het bedrag aan uitgekeerde dwangsommen;

  • een verbetertraject op te stellen om de naleving van de wet te verbeteren en de communicatie met indieners te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lotte van Basten Batenburg
VVD
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen