Motie Creëer meer woningen en groen


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40.

Constaterende, dat:

 • met dit plan 32 parkeerplaatsen zijn ingetekend;

 • volgens de parkeernorm maar 23 nodig zijn;

 • van dit aantal nog de huidige parkeervraag kan worden afgetrokken en het college het aantal gemotiveerd naar beneden kan bijstellen (bijvoorbeeld met het oog op de zorgdoelgroep).

Overwegende, dat:

 • parkeerplaatsen veel ruimte in beslag nemen terwijl deze ruimte ook groen ingericht kan worden;

 • er groene verbindingen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door de eerste rij aan parkeerplaatsen direct naast het gebouw op te heffen en daardoor het groen achter en voor het gebouw te verbinden;

 • daarnaast meer woningen kunnen worden gerealiseerd wat bijdraagt aan het tegengaan van de wooncrisis;

 • het toevoegen van één bouwlaag resulteert in circa 10 extra woningen wat volgens de parkeernorm 5 parkeerplaatsen extra vereist;

 • een extra bouwlaag ook zou passen bij de hoogte van de omliggende bebouwing aangezien het gebouw dan even hoog wordt als het Vestiagebouw en lager is dan de bebouwing direct rondom de sportvelden.


Van mening, dat:

 • het wenselijk is om in te zetten op een extra bouwlaag met reguliere huurwoningen indien mogelijk;

 • het wenselijk is om de niet volgens de parkeernorm noodzakelijke parkeerplaatsen om te vormen naar groene ruimte.


Verzoekt het college:

 • in de vervolgfase (richting projectdocument) de mogelijkheden te onderzoeken om de volgens de huidige parkeernorm overbodige parkeerplaatsen te gebruiken om het aantal reguliere huurwoningen te laten stijgen;

 • de parkeerplekken die niet nodig zijn om te voldoen aan de parkeernorm in plaats daarvan als groen te bestemmen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SPStatus

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie