Motie De Pier is van de stad


21 april 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van de Commissiebrief: Informatie over voortgang ontwikkelingen De Kust Gezond.

Overwegende, dat:

  • bij de afwegingen rond de toekomst van de Pier steeds de business case van de ontwikkelaar als belangrijke factor wordt genoemd;

  • de Pier een icoon is op Scheveningen;

  • daarom de kaders van de toekomstige Pier primair met de inwoners moet worden bepaald;

  • het plan van de ontwikkelaar zich daarbinnen moet schikken.

Verzoekt het college:

  • voor verdere stappen te nemen tot kaders van een mogelijke herontwikkeling eerst te inventariseren wat de Haagse inwoners belangrijk vinden bij een mogelijk aangepaste Pier.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
HSPStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen